Cảm động chuyện em gái “thề không lấy chồng” chăm chị gần 1 thế kỷ

ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪ̣ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ ᴏ̛̉ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ. ʜᴀɪ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴀᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴍᴏ̣̂. ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ᴋʜɪ ʜᴀɪ ᴄᴜ̣ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɢɪᴀ̀ ᴆᴀᴜ ʏᴇ̂́ᴜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʀᴀɪ ᴆᴏ́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̀ ʜᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̀ɴɢ ᴘʜᴜ̣ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʜᴀɪ ᴄᴏ̂ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ.

ᴄᴜ̣ ɴɢᴜ̛̣ (93 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ, ɴᴀʏ ᴋʜᴏ̉ᴇ ʜᴏ̛ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ᴍɪ̀ɴʜ (89 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ)

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʀᴀɪ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̉ᴏ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʀᴜɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ (59 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ). sᴀ́ɴɢ 21.10, ᴛʀᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̛ɪ sᴇ ʟᴀ̣ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴠᴏ̣̂ɪ ʟᴏ ᴋʜᴀ̂ᴜ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ᴄᴏ̂ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. “ᴍᴜ̀ᴀ ᴍᴜ̛ᴀ, ᴆᴏ̛̣ɪ ɴᴀ̆́ɴɢ ᴀ̂́ᴍ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛɪ́ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ”, ᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ɴʜɪ̀ɴ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ: ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ᴄʜᴇ̂́ (89 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢᴏ̂̀ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ɴɢᴜ̛̣ (93 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ).

Thề không lấy chồng, ở vậy nuôi chị

ɢɪᴏ̛ ᴄᴀ́ɴʜ ᴛᴀʏ ɢᴀ̂̀ʏ ᴆᴀ̣̂ᴘ ᴆᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴀɪ ᴆᴜ̀ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢᴀ̂̀ʏ ɢᴀ̂̀ʏ, ʙᴀ̀ ɴɢᴜ̛̣ ᴋᴇ̂̉ ʜᴏ̂̀ɪ ɴʜᴏ̉ ᴆɪ ᴛʜᴀ̉ ᴛʀᴀ̂ᴜ ᴀ̆ɴ ᴄᴏ̉, ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂̉ɴ ᴆᴜ̣ɴɢ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ᴏ̂̉ ᴏɴɢ ᴠᴏ̀ ᴠᴇ̃. “ʙᴀ̂̀ʏ ᴏɴɢ ᴄʜɪ́ᴄʜ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴛᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ. ᴠᴇ̂̀ ᴆᴀᴜ ᴍɪᴇ̂́ᴛ…”, ʙᴀ̀ ɴɢᴜ̛̣ ɴʜɪ̀ɴ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ, ʙᴏ̉ᴍ ʙᴇ̉ᴍ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ xᴜ̛ᴀ.

ʜᴏ̂̀ɪ ᴆᴏ́, ʜᴀɪ ʙᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴᴇ̂̀ɴ ɴᴇ̂́ᴘ ɢᴏ̂̀ᴍ 8 ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ. ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ʙᴀ̀ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ɴʜᴀɴ sᴀ̆́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴀ̀ɴɢ. ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂̀ʏ ᴏɴɢ ᴠᴏ̀ ᴠᴇ̃ ᴀ̂́ʏ, ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴀ̃ ᴆɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

ᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ʙᴀ̀ ɴɢᴜ̛̣ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ sᴀ́ᴜ. ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʜᴏ̂̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 17 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴏ̂ sᴀ́ᴜ ʙɪ̣ ᴄᴀ̉ ᴛᴏ̂̉ ᴏɴɢ ᴆᴏ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛̉ ɴʜᴀ̂́ᴛ sɪɴʜ. ᴍᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ʟᴀ̀ ᴆᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴜʏᴇ̂̀ɴ, ᴆɪ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ. ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪ̣, ᴄᴏ̂ ʙᴀ̉ʏ (ʙᴀ̀ ᴄʜᴇ̂́) ᴛʜᴇ̂̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴏ̛̉ ᴠᴀ̣̂ʏ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̣, ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣. ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ, ᴄᴏ̂ ʙᴀ̉ʏ ɢᴀ̆́ɴ ʙᴏ́ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ʟᴜᴏ̂ɴ ɢᴀ́ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴʜᴏ̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ ᴍɪ̀ɴʜ. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ́ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̣ᴍ ʜᴏ̉ɪ, ᴄᴏ̂ ʟᴀ̆́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ᴀɪ. ᴛᴜ̛̀ ᴆᴏ́, ᴋʜɪ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ʏᴇ̂ɴ ʙᴇ̂̀ ɢɪᴀ ᴛʜᴀ̂́ᴛ, ᴛᴜ̛́ ᴛᴀ́ɴ ᴍᴜ̛ᴜ sɪɴʜ, ʜᴀɪ ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀᴜ sᴏ̛́ᴍ ᴛᴏ̂́ɪ.

ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴜ̛̃ ǫᴜᴀ ᴆɪ, ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴆᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ xᴜ̛ᴀ ɴᴀʏ ʜɪᴇ̂́ᴍ, ʜᴀɪ ʙᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̛̀ɪ. ᴄᴏ́ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ, ᴆᴏ̛̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴀ̀ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̣ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ʜᴏ̛ɴ. ʜᴏ̛ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ʜᴀɪ ʙᴀ̀ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ɴʜᴏ̉ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̣̂ɪ 3, xᴏ́ᴍ ʙɪ̀ɴʜ ᴀɴ, ᴛʜᴏ̂ɴ xᴜᴀ̂ɴ ʏᴇ̂ɴ, xᴀ̃ ʙɪ̀ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ᴘ, ʜ.ʙɪ̀ɴʜ sᴏ̛ɴ, ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴɢᴀ̃ɪ. ᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴᴀ̀ʏ, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ̀ ʏᴇ̂́ᴜ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̛ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ɴᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴏ̛̉, ᴆᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ʜᴏ̛ɴ.

ᴍᴜ̀ᴀ ᴍᴜ̛ᴀ ɴᴀ̆ᴍ 2020, ʙᴀ̀ ᴄʜᴇ̂́ ʙɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴄʜᴀ̂ɴ ɴɢᴀ̃, ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ ɴᴀ̆̀ᴍ ʟɪᴇ̣̂ᴛ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ̉ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆɪ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂̃ ᴇᴍ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄʜɪ̣, ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̀ sᴀ́ᴜ xᴏᴀʏ ǫᴜᴀ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ᴍɪ̀ɴʜ. “ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴇ̂ᴍ ᴄᴏ̂ ʙᴀ̉ʏ ʙɪ̣ ᴆᴀᴜ, ʀᴇ̂ɴ ʟᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̉. ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴅᴀ̣̂ʏ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ xᴇᴍ, ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ sᴀ́ᴜ ᴆᴀɴɢ ᴍᴏ̀ ᴍᴀ̂̃ᴍ ᴆᴀ̂́ᴍ ʟᴜ̛ɴɢ, xᴏᴀ ʙᴏ́ᴘ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ ʙᴀ̉ʏ. ɴʜɪ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴏ̣̂ɴɢ. ʜᴀɪ ᴄᴏ̂ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴀᴜ ʟᴀ̆́ᴍ, ɢᴀ̆́ɴ ʙᴏ́ ɴʜᴀᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀…”, ᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴋᴇ̂̉.

Ông Lực luôn bên cạnh chăm sóc các cô ruột

Trọn đạo hiếu, tình

ᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴋᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ, ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̆ɴ ᴅᴀ̣̆ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ʜᴏ̛ɴ 10 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ᴆᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ʟᴏ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ᴄᴏ̂ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʜᴀɪ ʙᴀ̀ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴀ́ᴄ, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀʏ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴʜᴀᴜ ᴄᴏ̛ᴍ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ. ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴀɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ̀ sᴇ̃ ʜɪᴇ̂̉ᴜ, ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋʏ̃ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉: ᴛᴜ̛̀ ᴀ̆ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ̂ᴜ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ. ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʀᴏ̛̀ɪ, ᴆᴀᴜ ʏᴇ̂́ᴜ, ᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ʟᴏ ᴛᴏᴀɴ. “ʜᴀɪ ᴄᴏ̂ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴏ̉ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴᴇ̂̀ɴ ɴᴇ̂́ᴘ, ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢɪᴜ̛̃ ɢɪ̀ɴ, ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ “ɴᴀ̣̆ɴɢ, ɴʜᴇ̣””, ᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ɴᴏ́ɪ.

ᴋʜɪ ᴆᴜ̛ᴀ ʜᴀɪ ᴄᴏ̂ ᴠᴇ̂̀ ᴏ̛̉, ᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴅᴀ̀ɴʜ ʜᴀ̆̉ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ sᴀ̣ᴄʜ sᴇ̃, ʙᴏ̂́ ᴛʀɪ́ ʜᴀɪ ᴄᴀ́ɪ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ᴄᴏ̂. ʜᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛᴜ̀ʏ ᴛʜᴇᴏ ᴍᴜ̀ᴀ, ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ, ᴛᴀ̆́ᴍ ʀᴜ̛̉ᴀ, ʟᴏ ᴄᴏ̛ᴍ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀. ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ɴʜᴜ̛ ʙᴜ́ᴛ (37 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴠᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ᴋɪᴍ ɴɢᴀ̂ɴ (31 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴅᴜ̀ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʀɪᴇ̂ɴɢ, ʙᴏ̣̂ɴ ʙᴇ̂̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀʏ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴʜᴀᴜ ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄʜᴀ ʟᴏ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ʙᴀ̀ ᴄᴏ̂ (ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴜ̛́). “ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏɴ ᴄʜᴀ́ᴜ, ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̉ᴏ, ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜɪᴇ̂́ᴜ ɴɢʜɪ̃ᴀ, ᴋɪ́ɴʜ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴋɪ́ɴʜ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴀᴜ ʜᴏ̛ɴ”, ᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

ᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴅᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣̂ᴘ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʀɪᴇ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ʜᴀɪ ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴜ̛́ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴀ̉ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴᴏ̣̂ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴜ̀ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴆᴇ̂̉ ᴀɴ ᴜ̉ɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ʜᴀɪ ʙᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴜɪ ʜᴏ̛ɴ. ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ, ᴋʜɪ ᴠᴏ̛̣ ᴍᴀ̂́ᴛ sᴏ̛́ᴍ, ᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̀ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ ɴᴀʏ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʏᴇ̂ɴ ʙᴇ̂̀ ɢɪᴀ ᴛʜᴀ̂́ᴛ. ʟʏ́ ʀᴀ, ᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̃ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴʜᴀ̀ɴ ʜᴏ̛ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪ̀ ʟᴏ ᴛʀᴏ̀ɴ ᴆᴀ̣ᴏ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀɪ ᴄᴏ̂ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ, ᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̃ ɢᴀ́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʜᴀɪ ᴄᴏ̂.

ᴛʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ xᴜᴀ̂ɴ ʜɪᴇ̂̀ɴ, ᴘʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴜʙɴᴅ xᴀ̃ ʙɪ̀ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆ᴍ ʜᴀɪ ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀. “ᴄᴀ̀ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴛʜɪ̀ ᴆᴀᴜ ᴏ̂́ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̛ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄʜɪ̉ 1 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ/ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ ᴄᴜ̣ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴅᴏ ᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴏ ᴛᴏᴀɴ”, ᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Nguồn: http://iinews24h.com/cam-dong-chuyen-em-gai-the-khong-lay-chong-cham-chi-gan-1-the-ky/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *