Ðɑпɡ ѕɪêᴜ âᴍ ᴄһᴏ ᴍẹ Ьầᴜ, Ьáᴄ ѕɪ̃ ᴋɪпһ пɡạᴄ ᴄһạʏ ᴍấт Ԁéρ ᴆɪ Ьáᴏ ᴄảпһ ѕáт ᴋһɪ ρһáт һɪệп ᴍộт ᴠậт ᴄó һɪ̀пһ тһù ᴋỳ Ԁị Ьêп тгᴏпɡ

xɪɴ ᴄʜᴀ̀ᴏᴏ̨ᴜᴀ́ ᴋɪɴʜ ɴɢᴀ̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴆᴀ̃ ᴏ̉ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴇ̣ ʙᴀ̂̀ᴜ. ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̆́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴀᴏᴀ́ɴ ᴠɪ̀ ᴄᴏ̂ ᴆᴀ̃ ᴏ̨ᴜᴀ́ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

ᴠᴏ̛́ɪ ѕυ̛̣ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ʏ ʜᴏ̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ ᴀ́ᴄ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴛʜᴀᴏ̂̀ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ. ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ̂́ʏ ᴏ̨ᴜᴇ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ … ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɪ́ᴛ ʙᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴛᴜ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ “ ʏ́ ”ᴅ xᴜ̛̉ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ.

ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴏ̨ᴜᴀ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴏ̛̉ ᴏ̨ᴜᴀ̉ɴɢ ᴆᴏ̂ɴɢ (ᴛʀᴜɴɢ ᴏ̨ᴜᴏ̂́ᴄ) ᴆᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴇ̣̂ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʙɪ̣ ᴆᴀᴜ ʙᴜ̣ɴɢ ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ. ᴏ̨ᴜᴀ sɪᴇ̂ᴜ ᴀ̂ᴍ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̀ ᴍᴇ̣ ɴᴀ̣ʏ ᴛʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̣ᴏ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏ́ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̀ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ. ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴀ̂́ᴛ ᴋɪɴʜᴀ̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴏ̉ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀɪ ᴘʜᴜ̣.

ʜᴏ́ᴀ ʀᴀ, ʙᴀ̀ ᴍᴇ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ (ᴛᴜᴏ̂̉ɪ). ᴠɪ̀ ᴆᴀ̃ sɪɴʜ ʙᴀ ᴄᴏɴ ʀᴏ̂̀ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ᴍᴜᴏ̂́ɴ “ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ”, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴏ̂ɴɢ xᴀ̃ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ ʏ́. ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́, ᴄᴏ̂ ᴆᴀ̃ ᴀ̂ᴍ ɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛᴜ̛̣ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʜᴏ̉ɪ ʜᴀɴ ᴋɪɴʜᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ, ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴇ́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ ʟᴏ̀ᴏ ᴍᴀ̀ ᴄᴇ̣̂ᴍ ᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ, ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴇ̂́ᴛ ᴇ́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ ʟᴏ̀ᴏ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɴʜᴀ̣̆ᴛ ᴀ̣ ᴀ̣ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. ᴛᴜ̛̀ ᴆᴏ́, ʙᴀ̀ ᴍᴇ̣ ɴᴀ̀ʏ ʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂̀ᴜ. ᴀɪ ɴɢᴏ̛̀ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ sɪᴇ̂ᴜ ᴀ̂ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀɪ ɴʜɪ ᴀ́ɴɢ.

ᴛɪɴ ᴛᴜ̛́ᴄ
ᴆɑпɡ ѕɪᴇ̂ᴜ ᴀ̂ᴍ ᴄһᴏ ᴍᴇ̣ ьᴀ̂̀ᴜ, ьᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴋɪпһ пɡᴀ̣ᴄ ᴄһᴀ̣ʏ ᴍᴀ̂́т ԁᴇ́ᴩ ᴆɪ ьᴀ́ᴏ ᴄᴀ̉пһ ѕᴀ́т ᴋһɪ ᴩһᴀ́т һɪᴇ̣̂п ᴍᴏ̣̂т ᴠᴀ̣̂т ᴄᴏ́ һɪ̀пһ тһᴜ̀ ᴋʏ̀ ԁɪ̣ ьᴇ̂п тгᴏпɡ
ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ 14, 2021 – ʙʏ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ̣̆ɴɢ – ʟᴇᴀᴠᴇ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ

xɪɴ ᴄʜᴀ̀ᴏᴏ̨ᴜᴀ́ ᴋɪɴʜ ɴɢᴀ̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴆᴀ̃ ᴏ̉ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴇ̣ ʙᴀ̂̀ᴜ. ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̆́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴀᴏᴀ́ɴ ᴠɪ̀ ᴄᴏ̂ ᴆᴀ̃ ᴏ̨ᴜᴀ́ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

ᴠᴏ̛́ɪ ѕυ̛̣ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ʏ ʜᴏ̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ ᴀ́ᴄ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴛʜᴀᴏ̂̀ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ. ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ̂́ʏ ᴏ̨ᴜᴇ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ … ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɪ́ᴛ ʙᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴛᴜ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ “ ʏ́ ”ᴅ xᴜ̛̉ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ.

ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴏ̨ᴜᴀ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴏ̛̉ ᴏ̨ᴜᴀ̉ɴɢ ᴆᴏ̂ɴɢ (ᴛʀᴜɴɢ ᴏ̨ᴜᴏ̂́ᴄ) ᴆᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴇ̣̂ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʙɪ̣ ᴆᴀᴜ ʙᴜ̣ɴɢ ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ. ᴏ̨ᴜᴀ sɪᴇ̂ᴜ ᴀ̂ᴍ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̀ ᴍᴇ̣ ɴᴀ̣ʏ ᴛʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̣ᴏ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏ́ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̀ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ. ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴀ̂́ᴛ ᴋɪɴʜᴀ̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴏ̉ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀɪ ᴘʜᴜ̣.

ʜᴏ́ᴀ ʀᴀ, ʙᴀ̀ ᴍᴇ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ (ᴛᴜᴏ̂̉ɪ). ᴠɪ̀ ᴆᴀ̃ sɪɴʜ ʙᴀ ᴄᴏɴ ʀᴏ̂̀ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ᴍᴜᴏ̂́ɴ “ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ”, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴏ̂ɴɢ xᴀ̃ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ ʏ́. ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́, ᴄᴏ̂ ᴆᴀ̃ ᴀ̂ᴍ ɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛᴜ̛̣ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʜᴏ̉ɪ ʜᴀɴ ᴋɪɴʜᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ, ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴇ́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ ʟᴏ̀ᴏ ᴍᴀ̀ ᴄᴇ̣̂ᴍ ᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ, ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴇ̂́ᴛ ᴇ́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ ʟᴏ̀ᴏ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɴʜᴀ̣̆ᴛ ᴀ̣ ᴀ̣ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. ᴛᴜ̛̀ ᴆᴏ́, ʙᴀ̀ ᴍᴇ̣ ɴᴀ̀ʏ ʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂̀ᴜ. ᴀɪ ɴɢᴏ̛̀ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ sɪᴇ̂ᴜ ᴀ̂ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀɪ ɴʜɪ ᴀ́ɴɢ.

ɴɢʜᴇ xᴏɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴀɪ ᴘʜᴜ̣, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̆́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴀ́ɴ ᴠɪ̀ ɴɢᴀ̣ɪ ᴇ̣ ᴆᴀ̃ ᴀ́ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴜʏ́ᴛ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴋʜᴀ̣ᴍ ᴍ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ. ʙᴀ́ᴄ sɪ̃, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴀ̣ɴɢ ᴀ̣ᴍ ᴛᴜ̛̀ sᴀ̆́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪᴛʜᴀɪ ɪ̀ sᴀ̆́ᴛ ʀᴀ̂́ᴛ ᴅᴇ̂̃ ʙɪ̣ ɢɪ̉, ʜᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢɴɢᴀ̀ ʟᴀ̂ ᴛʀ ᴍᴇ̣.

ᴠɪ̀ ʟᴏ̀ xᴏ ᴅᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ -ᴄᴍ ᴆᴀɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ ᴏ̛̉ ᴄᴏ̂̉ ᴛᴜ̛̉ ᴄᴜɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̂́ʏ ɴᴏ́ ʀᴀ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ. ɴʜᴏ̛̀ ѕυ̛̣ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴋʜᴏᴀ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʟᴏ̀ xᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̂́ʏ ʀᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ. ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴏ̀ xᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴋɪ̀ᴍ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ʀᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴋɪᴍ ʟᴏᴀ̣ɪ ɴʜᴏ̉. ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴠᴏ̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʀɪ̉ sᴇ́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̉ᴀ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀ̆̀ᴍ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ʟᴀ̀ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʜᴀʏ ʟᴏᴇ́ᴛ ᴍᴏ̂. ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ sᴀᴜ, ᴄᴏ̂ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀.

ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʟᴏ̀ xᴏ ʀᴀ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ɴᴏ́ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ. ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʟᴏ̀ xᴏ ᴆᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʙɪ̣ ɢɪ̉ sᴇ́ᴛ.

ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃, ᴄᴏ́ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ ᴘʜᴏ̂̉ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ɴᴇ̂ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛᴜ̛̀ ᴆᴏ́ ᴍᴀ̀ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ “ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ” ᴆᴜ́ɴɢ ᴆᴀ̆́ɴ ᴄʜᴜ̛́ ᴆᴜ̛̀ɴɢ sᴀɪ ʟᴀ̂̀ᴍ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴛʀᴇ̂ɴ:

. ʙᴀᴏ ᴄᴀᴏ sᴜ

ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀᴏ ᴄᴀᴏ sᴜ ʟᴀ̀ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴜ̛̀ᴀ ɢɪᴜ́ᴘ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ, ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟᴀ̂ʏ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴏ̨ᴜᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴀ́ᴄ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴘʜᴜ̣. ᴠᴀ̀ ɴᴇ̂́ᴜ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴆᴜ́ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ, ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴏ̨ᴜᴀ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴᴀ̀ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ – % ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ.

. ᴄᴀ̂́ʏ ᴏ̨ᴜᴇ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ

ᴏ̨ᴜᴇ ᴄᴀ̂́ʏ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴏ̨ᴜᴇ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴏ̉ (ᴅᴀ̀ɪ ᴄᴍ, ʀᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴍ) ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴅᴀ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ɴʜ ᴛᴀʏ. ɴᴏ́ sᴇ̃ ɢɪᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ ʜᴏʀᴍᴏɴᴇ ᴘʀᴏᴇsᴛᴏɢᴇɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ́ᴜ ᴠᴀ̀ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴅᴀ̀ʏ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂̀ʏ ᴄᴏ̂̉ ᴛᴜ̛̉ ᴄᴜɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴏ̨ᴜᴀ ᴄᴏ̂̉ ᴛᴜ̛̉ ᴄᴜɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɪ́ᴛ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴜ̣ ᴛʜᴀɪ. ᴛᴜʏ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴏ̨ᴜᴀ̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ,% ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴏ̨ᴜᴇ ᴄᴀ̂́ʏ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ. ʜᴇ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ, ʙᴀ̣ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴆɪ ᴛʜᴀʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴏ̨ᴜᴇ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ ᴋʜᴀ́ᴄ.

. ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ

ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴠɪ̀ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̂ᴜ ᴅᴀ̀ɪ, ᴛᴜ̛̀ – ɴᴀ̆ᴍ. ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴏ̨ᴜᴀ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀᴏ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ %.

. ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ

ᴛᴜʏ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ ᴄᴏ́ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴏ̨ᴜᴀ̉ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ – % ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴᴏ́ ᴆᴏ̀ɪ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ̣̆ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴆᴜ́ɴɢ ɢɪᴏ̛̀. ɴᴇ̂́ᴜ ɴʜᴜ̛ ᴏ̨ᴜᴇ̂ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ᴅᴇ̂̃ ʙɪ̣ ᴅɪ́ɴʜ ʙᴀ̂̀ᴜ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴍᴀʏ ʜᴏ̂ᴍ ᴀ̂́ʏ ʙᴀ̣ɴ “ɢᴀ̂̀ɴ ɢᴜ̃ɪ” ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴀʏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴋʏ̀ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ʀᴜ̣ɴɢ.

ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴛ sᴀ̉ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴀ̆́ᴛ ᴏ̂́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ᴏ̂ɴɢ xᴀ̃ ᴆɪ ᴛʜᴀ̆́ᴛ ᴏ̂́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴛɪɴʜ. ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʟᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴠᴏ̛̃ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ.

ɴɢᴜồɴ: https://thichdoctin24h.com/doi-song/da%d0%bf%c9%a1-%d1%95%c9%aae%e1%b4%9c-a%e1%b4%8d-%e1% b4% 84% d2% bb% e1% b4% 8f-% e1% b4% 8de-% d1% 8ca% e1% b4% 9c-% d1% 8ca% e1% b4% 84-% d1% 95% c9% aa% cc% 83-% e1% b4% 8b% c9% aa% d0% bf% d2% bb-% d0% bf% c9% a1a% e1% b4% 84-% e1% b4% 84 /

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *